Politisk program

Borgerlisten – Den Tværpolitiske liste

i Brønderslev Kommune

 

 

Bosætning

Borgerlisten mener, at øget bosætning skal være et mål i forhold til alle områder som Brønderslev Kommune beskæftiger sig med.

Vi skal sikre at der altid er attraktive byggegrunde i alle vore lokalområder – gerne fordelt mellem kommunale og private udstykninger.

Borgerlisten mener, at lokale bosætningstiltag (kampagner, messer m.v.) i høj grad skal støttes.

Borgerlisten ønsker positiv omtale og formidling af den ”gode historie” via målrettede ambassadører og hilser i den forbindelse kommunens glimrende kampagner på de sociale medier velkommen.

Borgerlisten ønsker fokus på og investering i den rekreative infrastruktur og de mange oplevelser og aktiviteter for borgerne og  turisterne – eksempelvis Jyske Ås, Asaa Havn, Rhododendronparken, Dronninglund Kunstcenter og meget mere.

Børnepasning

Borgerlisten vil prioritere børn og unge højt gennem alsidige pasningsordninger, så tæt på borgerne som muligt. For at tiltrække nye borgere vil vi arbejde for at styrke området med flere ressourcer, således at de enkelte institutioner kan udvise fleksibilitet i forhold åbningstider, samt øget kvalitet og nærhed for det enkelte barn.

Borgerlisten ønsker at der skal etableres et lejrskoletilbud specielt indrettet til de allermindste, de 0-6 årige, som dagplejere og børnehaver kan bruge på skift. Talrige undersøgelser viser, at børn der er i tæt kontakt med naturen opbygger både en god mental sundhed og et godt immunsystem. Naturen har stor betydning for udvikling af  indlæringsevnen og motorikken i de små børns hjerner.

Borgerlisten vil arbejde for:

 • At vægte tryghed, sammenhæng og kontinuitet i hverdagen
 • At give tilstrækkelig støtte til børn med særlige behov
 • At medtænke sundhedsfremme og fysiske aktiviteter hver dag
 • At have fokus på det enkelte barns potentialer og kompetencer

 

 

Udsatte børn og unge

Borgerlisten vil fortsætte det gode arbejde omkring projekt “Varige Spor” – der er rullet ud i hele vores kommune. Dette sikrer øget fokus på det enkelte barn og familien, herunder det tætte netværk, samt øget samarbejde med kommunens mange institutioner (Dagpleje/Vuggestuer, Børnehaver, SFO, Skole m.fl.)

Næsten 100 % 3 – 5 årige er i dag i institution, alligevel har vi ikke godt nok fat i omkring 15 – 20 % af børnene.

For mange børn anbringes udenfor hjemmet uden en positiv effekt, 40 % af disse børn på landsplan får ikke folkeskolens afgangsprøve, og det giver skæv start på voksenlivet.

I Brønderslev Kommune har vi en bred vifte af private såvel som kommunale institutioner. Borgerlisten vil arbejde for at anvende disse forskellige sociale tilbud fleksibelt og innovativt på bedst mulig måde for den enkelte.

Ungecenter

Borgerlisten vil arbejde for at Ungecentret fortsat skal bidrage til at højne de 15-29 åriges uddannelsesniveau og sikre en tidlig og forebyggende indsats.

Borgerlisten hilser velkommen at man med ungecentrets oprettelse sikrer de unge én indgang til kommunen.

Borgerlisten vil arbejde for at vore unge der ikke er i et reelt forløb skal hjælpes med udgangspunkt i den enkeltes kvaliteter og ressourcer.

Borgerlisten vil arbejde for, at antallet af unge der ikke er i gang med en uddannelse eller er på kontanthjælp minimeres.

Ethvert initiativ der fremmer denne udvikling kan regne med Borgerlistens støtte.

Fritid og kultur

Borgerlisten vil arbejde for et varieret udbud af fritids- og kulturtilbud.

Aktivitetsniveauet i Ungdomsskolen og Kulturskolen skal fastholdes, og idræt skal understøttes i alle lokalsamfund i tæt samarbejde med lokale ildsjæle.

Vi ønsker Museerne og lokalarkiverne i Brønderslev Kommune bevaret og videreudviklet, enten som selvstændigt museumsvæsen eller som en del af et større Nordjysk museumsvæsen.

Skolebørn, dagplejebørn og børn i daginstitutioner skal kunne køre gratis med ordinære lokalruter til og fra undervisnings- og kulturtilbud.

Foreningslivet

Borgerlisten vil arbejde for at styrke foreningslivet – vi ønsker at belønne den store indsats der ydes på dette område. Vi vil arbejde for at skabe bedre rammer for alle, såvel indholdsmæssigt som de fysiske.

Borgerlisten vil arbejde for en øget støtte til foreningslivet i Brønderslev Kommune.

Ethvert initiativ der understøtter foreningslivet positivt kan regne med vores støtte.

Beskæftigelse

Borgerlisten vil sikre gode rammer for erhvervslivet, herunder iværksættere.

Der skal skabes øget fokus for at skabe flere lære- og praktikpladser til vore unge.

Borgerlisten vil arbejde for job og beskæftigelse til alle, også mennesker med nedsat funktionsevne.

Borgerlisten vil arbejde for, at fortsætte udviklingen af en enkel og effektiv sagsbehandling i kommunen til glæde for det lokale erhvervsliv.

Borgerlisten ønsker øget bosætning og derfor skal lokale arbejdspladser være med til at gøre det attraktivt at bo i vores kommune.

Lokale indkøbsaftaler og udbud

Borgerlisten vil arbejde for at der handles lokalt i så stor udstrækning som muligt.

Borgerlisten ønsker den reelle effekt af Indkøbsaftale Aalborg vurderet.

Borgerlisten ønsker vurderet, om lokale virksomheder i højere grad kan få reel mulighed for at byde på opgaver. (Hjælp fra erhvervs- og indkøbskontor)

Borgerlisten ønsker flere indkøb hos lokale forretninger og virksomheder.

Sundhed

Borgerlisten ønsker en stærk indsats for sundhed – fra sundhedspleje til ældrepleje.

Vi ønsker at sundhed skal være en naturlig del af ethvert tilbud med udgangspunkt i den enkelte borgers situation.

Borgerlisten bakker op omkring økonomien til sundhed og bevægelse, som skal bruges indenfor alle områder i kommunen. Nye og udviklende projekter kan søge og Borgerlisten er klar til at være medspiller for alle der ønsker det.

Tilbud til udlændige

Borgerlisten vil arbejde for at vi alle skal være med til at sikre en god integration. I den forbindelse hilser vi specielt velkommen til de lokale afdelinger af Venligboerne i Brønderslev og Dronninglund og bakker op om deres værdigrundlag:

 • Vær venlig i mødet med andre
 • Vær nysgerrig, når du møder mennesker, der er forskellige fra dig
 • Mød forskellighed med respekt

Rekreative stier

Borgerlisten vil arbejde for at der etableres et “Stikontor” på Rådhuset. Stikontoret kan beskæftige 2 administrative medarbejdere i mange år fremadrettet. Der skal afsættes et betydeligt beløb til området på kommunens budget. 

Stikontoret skal sørge for at etablere og forbedre et rekreativt stisystem i hele kommunen. 

Borgerlistens vision er, at der skal være en rekreativ sti rundt om alle byer – og mellem alle byer.

En rekreativ sti er en ægte sti. Dvs en sti i eget tracée. En sti hvor der er stilhed, fordi der kun færdes gående – og måske også cyklende og ridende nogle steder. 

De rekreative stier skal gå langs vandløb, i læbælter, langs jordskel.  Kommunen skal opkøbe disse jordstrimler og tinglyse dem som offentlige stier, så den offentlige adgang i det åbne land bliver sikret for fremtidige generationer. 

Rekreative stier i det åbne landskab og med forbindelse til naturen, opfylder mange gode formål på en gang: Øget bosætning, turismeerhvervet, folkesundheden og klimakampen.

Turister i hver af vores 4 nabokommuner (Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt og Aalborg) omsætter for ca 3 milliarder kroner årligt, altså i alt i omegnen af 12 milliarder kroner, med et betydeligt kommunalt provenu i de kommuner. Men turisterne kører bare igennem Brønderslev Kommune fordi vi blandt andet mangler den grundlæggende infrastruktur som de rekreative stier vil give.

Borgerlisten tror på at turismeerhvervet har en gylden fremtid i Brønderslev og at væksttallene for turismeerhvervet nok skal komme. Men kun hvis vi investerer og arbejder målrettet og ihærdigt over en årrække, kan vi få turisterne til at standse op i vores kommune – og, ikke mindst, samtidigt øge bosætning. Men det sker ikke af sig selv, så der skal etableres en kompetent myndighed i kommunalt regi. Dette er en opgave som ingen i Brønderslev Kommune varetager i dag. Og det er derfor vi ingen turister har.

Turisme

Borgerlisten vil arbejde for mere fokus på kommunens turismepolitik.

Vi ønsker at turismeindsatsen skal sortere under Fritids- og kulturudvalget for derved at sikre øget kommunal opmærksomhed og understøtte de mange turistprojekter, der søsættes i kommunen primært af frivillige ildsjæle.

Borgerlisten ønsker øget fokus for at skabe sammenhæng mellem de mange oplevelser og oplevelsesbaserede tilbud, herunder også at formidle tilbuddene bredere ud.

Servicering af borgere og turister samt relevant information skal gøres tilgængeligt lokalt.

Kommunen beskæftiger sig i dag ikke med at udvikle turisme, men det gør vores nabokommuner.

 

Økonomi og anlæg

Borgerlisten ønsker klare økonomiske rammer og en effektiv drift.

Borgerlisten vil arbejde for, at kommunen lever op til deres egne ambitioner, om at anlægsrammen udgør 1 % af udskrivningsgrundlaget.

Borgerlisten vil arbejde for, at der ikke lånes penge til driften – og bakker derfor op omkring kommunens budgetter, hvor der er plads til at afdrage på kommunens gæld.

Borgerlisten bakker op om lånegarantier der sikrer fortsat udvikling i hele vores kommune.

Ældreområdet og det nære sundhedsvæsen

Borgerlisten ønsker at der skal etableres et tilbud til syge ældre som i en periode er for raske til hospitalet og for dårlige til eget hjem. Regningen for sygehuset ligger i Regionen og regningen for hjemmeplejen ligger i Kommunen. Den ældre bliver kastebold mellem 2 systemer – et omsorgssvigt, der skyldes en systemfejl, blot fordi man i en periode ikke kan klare sig selv, mens man kommer sig. I nogle kommuner har man oprettet akuttilbud, der fungerer som en mellemstation mellem eget hjem og sygehuset. Et døgnbemandet sted, hvor man kan være midlertidigt i en periode, mens man kommer sig. Det vil Borgerlisten kæmpe for at få etableret i Brønderslev Kommune.   

Vore ældre skal behandles med respekt, og kommunen skal medvirke til, at sikre den enkelte livskvalitet og mulighed for et aktivt liv i trygge rammer.

Vi bakker op om værdigrundlaget for hjælp og støtte i ældreområdet:

 • Livet er et personligt ansvar
 • Samvær og samarbejde gennem gensidig respekt
 • Hensyn til den enkeltes baggrund og vaner
 • Den enkelte har retten til at blive spurgt
 • Den enkelte har retten til at vælge fra og til

Da antallet af sengepladser på hospitalerne i Nordjylland falder og udskrivningen af patienter til efterbehandling sker hurtigere og hurtigere, er det væsentligt:

 • At der til stadighed er en aftale mellem Region Nordjylland og kommunerne om fordeling af opgaveløsningen.
 • At kommunen får tildelt tilstrækkelige midler til at løse denne opgave ordentligt.
 • At kommunen internt har en organisering/beskrivelse der sikrer optimal behandling af udskrevne patienter – også når hospitalssengen ”flytter ind hos fru Jensen”
 • At lokalekapaciteten er i orden og placeret hensigtsmæssigt (Evt. Margrethelund)
 • At kommunerne tildeles midler der tager højde for flere udskrevne – og flere ældre.

Borgerlisten vil tage initiativ til en analyse af opgaven og beskrivelse af løsningen i samarbejde med relevante parter.

Mindre bureaukrati og øget kompetence

Borgerlisten lægger vægt på, at den kommunale service er imødekommende, nærværende og effektiv – med respekt for såvel den enkelte borger som for kommunens medarbejdere.

Dette sikres bl.a. ved:

 • Uddelegering af ansvar og mindre topstyring.
 • Ansvaret for opgavernes udførelse bør placeres så tæt på borgerne som muligt – og samtidigt bør de økonomiske rammer følge med.
 • Frihed til at planlægge og udføre de daglige opgaver vil givetvis øge trivslen og motivationen blandt medarbejderne – samtidig skal vi gøre op med 0-fejlskulturen.

Borgerlisten hilser det velkommen at Brønderslev Kommune har sagt ja til et frikommuneforsøg – hvor formålet er at mindske dokumentationen og i stedet for bruge ressourcerne på at hjælpe vore borgere tilbage på arbejdsmarkedet.

Der er talrige eksempler på hvorledes bureaukrati sluger vores ressourcer – disse skulle i stedet anvendes til at hjælpe, der hvor behovet reelt er.

Ethvert initiativ der uddelegerer ansvar til den enkelte medarbejder i kommunen, mindsker informations- og dokumentationsbehovet o.l., kan regne med vores støtte.

Skoler og undervisning

Borgerlisten ønsker flere ressourcer til skolerne, således vi fremadrettet kan sikre kvalitet i undervisningen, herunder sikre bevarelse af de to nuværende 10. klassecentre og erhvervsklassen.

Borgerlisten mener at der skal sættes et max på klassestørrelsen på 24.

Toiletforholdene i skolerne er blevet bedre. Borgerlisten går til valg på at sikre at der mindst er et toilet pr 15 elever. Den regel for arbejdspladsens indretning gælder for de voksne. Børn har ligeså meget behov for at gå på toilettet som voksne.

Borgerlisten vil arbejde for, at der kommunalt er mulighed for kortere skoledage – udmøntet i de enkelte distrikter efter beslutning i skolebestyrelsen. Udmøntningen skal være med fokus på øget kvalitet i undervisningen for alle børn – også børn med særlige behov.

Borgerlisten ønsker, at der skabes flere muligheder for samarbejde/partnerskabsaftaler skolerne i mellem, samt alle andre aktører.

Borgerlisten vil arbejde for, at der er gode muligheder for overgang fra skolen til en ungdomsuddannelse/arbejde for alle unge – uanset faglige og personlige kompetencer.

Borgerlisten ønsker at der skabes ro på hele skoleområdet i den kommende byrådsperiode.

Landdistrikterne og byudvikling

Borgerlisten ønsker en konkret handleplan for landsbyer og landdistrikter/områder.

Vi ønsker en styrkelse af landdistriktsrådet – vi har store landdistrikter og mange landsbyer i kommunen. Vi vil derfor arbejde for nærdemokrati og en reel opbakning til aktive landsbyer og ildsjæle.

Der skal fortsat ske forskønnelse gennem nedrivninger, og landsbyerne skal inddrages aktivt i konkrete investeringer der lokalt kan øge bosætning og livskvalitet.

Borgerlisten ønsker midtbyplaner formuleret, vedtaget og gennemført. Vi skal prioritere midtbyerne, så æstetik og funktion spiller sammen.

Ethvert initiativ der skaber eller fremmer udvikling og respekterer den enkelte borger kan regne med Borgerlistens støtte.

Erhverv, teknik og miljø

Borgerlisten vil arbejde for at tiltrække flere investeringer til Brønderslev Kommune.

Med udspring fra Brønderslev Erhverv skal der iværksættes projekter og arrangementer til styrkelse af virksomhedernes udvikling og forankring.

Borgerlisten vil arbejde for at virksomhederne fortsat fremadrettet sikres hurtig, kompetent sagsbehandling af byggesager og miljøspørgsmål.

Borgerlisten vil arbejde for en alsidig og stærk kollektiv trafik – med ekstra fokus på at gøre adgangen til ungdomsuddannelserne optimal.

Borgerlisten vil prioritere flere ressourcer til vedligeholdelse af kommunens vejnet – herunder ikke mindst vore cykelstier.

Frivillige

Hvis det ikke går ud over fagligheden – og ikke medfører nedskæringer på ansat personale – ser vi mange muligheder i at frivillige deltager i arbejdet på offentlige institutioner.

Borgerlisten vil arbejde for at der nedsættes en tænketank eller lignende for at udvikle dette område.

Ethvert “initiativ” der fremmer sikkerhed, tryghed og respekt for den enkelt borger kan regne med Borgerlistens støtte.

Administration og bygninger

Borgerlisten ønsker Dronninglund Rådhus og borgerservice i Dronninglund bevaret.

Vi mener det er vigtigt at borgerne oplever nærhed i lokalområdet – og vi ønsker ligeledes at tage hensyn til vore ældre og særligt udsatte borgere, der ikke nødvendigvis er mobile.

Borgerlisten vil arbejde for mere fokus på vedligeholdelsen af kommunale bygninger efter devisen “rettidig omhu”.

Borgerlisten bakker fuldt ud op omkring forøgelse af beløb til bygningsvedligeholdelse, også for at spare på energiforbruget.

 

Lad os gøre en forskel

Støt Borgerlisten